Regulamin Rozdania na facebookowej stronie Baroque Goes Nuts!REGULAMIN ROZDANIA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Dzielę się muzyką” jest zwany dalej: „Rozdaniem” lub "Konkursem".

2. Organizatorem Rozdania i fundatorem nagród jest Baroque Goes Nuts!

strona internetowa: www.barokowo.pl

3. Rozdanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook Baroque Goes Nuts! w dniach 12 sierpnia - 7 września 2018 roku (do godziny 23:59:59).

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 9 września 2018 roku.


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ROZDANIU

1. Uczestnikiem Rozdania („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Baroque Goes Nuts! na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Baroque Goes Nuts! i tym samym zyskała status Fana.


2. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest wyrażenie pod postami konkursowymi zgody na uczestnictwie  w Rozdaniu przez zamieszczenie komentarza z tytułem ulubionego utworu muzyki dawnej i jego autorem. Opublikowanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ 3


1. Nagrodami jest 7 płyt CD, które zostały uwidocznione na zdjęciu konkursowym na profilu Facebook Baroque Goes Nuts.

2. Jedną z płyt - wybraną przez siebie - otrzyma osoba, która polubiła stronę Baroque Goes Nuts na Facebooku jako tysięczna, co zostanie ogłoszone na stronie Baroque Goes Nuts na Facebooku.

3. Pozostałych 6 płyt zostanie po zakończeniu Konkursu rozlosowanych wśród uczestników, którzy spełnią warunki Rozdania. Każdy ze Zwycięzców otrzyma jedną płytę przyznaną według kolejności losowania. Wyniki losowania zostaną upublicznione na stronie Baroque Goes Nuts na Facebooku.

2. Zdobywcami nagród w Rozdaniu zostaną Uczestnicy, którzy:

a)      Spełnią warunki uczestnictwa z paragrafu 2;

b)      Zostaną wybrani w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszonych do rozdania osób do dnia 31 sierpnia 2018 (23:59:59);

3. Koszt dostarczenia nagród do Zwycięzców (na terenie Polski) ponosi Organizator.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ROZDANIA

1. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie przez Uczestnika w wiadomości prywatnej po zakończeniu Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych adresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Rozdania i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Rozdania oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Rozdaniu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności rozdania oraz zmian specyfikacji i liczby nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.barokowo.pl.

0 komentarze:

Prześlij komentarz